Wprowadzona tarcza antykryzysowa pozwala na modyfikację czasu pracy pracowników w okresie pandemii COVID-19. Ustawa dnia 31 marca 2020r. „O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2020r. poz. 568) pozwala na obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%.

„Art. 15g. ust. 8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.”

Równocześnie może zostać wprowadzony system równoważnego czasu pracy i wydłużony okres rozrachunkowy do 12 miesięcy a także zwiększony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin oraz skrócony dobowy czas odpoczynku do 8 godzin.

„Art. 15zf. 1. U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;”

Wprowadzenie w firmie 12 miesięcznego okresu rozrachunkowego wymaga edycji już istniejących okresów w systemie polegającej na odpowiedniej zmianie daty końca edytowanego okresu.  Zmniejszając równocześnie wymiar czasu pracy o 20% przez 3 miesiące edytujemy wymiar czasu pracy w okresie. Przykładowo definiując okres rozrachunkowy od 01.04.2020r. do 31.03.2021r. obniżając wymiar o 20% za kwiecień,  maj i czerwiec wprowadzamy nominał 1 916 godz. 48 min. Następnie odpowiednio zmniejszamy nominał w grafikach dziennych lub wprowadzamy dodatkowe dni wolne. Należy pamiętać o ustaleniu innego dnia wolnego za święta wypadające w sobotę (15.08 i 26.12). Nasza firma zapewnia wsparcie swoim klientom w modyfikacji grafików systemu.

Zmiana pozwalająca na kontrolę skróconego dobowego odpoczynku wymaga aktualizacji systemu.